Memurlara Verilecek İlave Kademe İlerlemesi’ne İlişkin Soru ve Cevaplar

Memurlara Verilecek İlave Kademe İlerlemesi’ne İlişkin Soru ve Cevaplar

 

Bugünkü yazımızda, sicil sisteminin kalkmasından sonra memurlara verilecek ilave bir kademe ilerlemesine ilişkin Devlet Personel Başkanlığı tarafından verilen görüşler doğrultusunda hazırlamış olduğumuz 10 soru 10 cevap ve ilave açıklamalarla pratik bilgiler vermeye çalışacağız.nİlave bir derece uygulaması nasıl yapılacak?

657 sayılı Kanun’un 37, 64 ve geçici 36 ncı maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde;

1. Disiplin cezası almaksızın geçirilen sekiz yıllık sürenin başlangıç tarihinin 6111 sayılı Kanun’la değişik 657 sayılı Kanun’un 37 ve 64 üncü maddelerinin yürürlük tarihi olan 25/2/2011 olarak kabul edilmesi ve devlet memurlarının sicilleri sebebiyle 657 sayılı Kanun’un geçici 36 ncı maddesi çerçevesinde geriye doğru faydalanacakları yıllar esas alınmak suretiyle değerlendirilmesi gerekmektedir.

2. Devlet memurlarının disiplin cezası almaksızın geçirilen sekiz yıllık sürenin hesabında sadece memuriyet hizmet süreleri esas alınarak değerlendirilecek, 657 sayılı Kanun veya diğer mevzuat uyarınca, kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilen sürelerin, disiplin cezası almaksızın geçirilen sekiz yıllık sürenin hesabında özel bir hüküm olmaması halinde dikkate alınmayacaktır.

3. 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesine göre sözleşmeli statüde istihdam edilen personel ile farklı mevzuat hükümlerine tabi sözleşmeli, işçi gibi statülerde bulunan personelin devlet memuru olmaması ve mevzuatlarında disiplin hükümlerinin bulunmaması nedeniyle, söz konusu statülerdeki hizmetleri disiplin cezası almaksızın geçirilen sekiz yıllık sürenin hesabında değerlendirilmeyecektir.

4. KİT’lerde sözleşmeli statüde çalışan personelden, 4046 sayılı Kanun’un geçici 9 uncu maddesi uyarınca nakledilerek ya da sözleşmesini feshedip açıktan atama yoluyla devlet memuru olarak atananların, bu statüde geçen hizmetlerinin, disiplin cezası almaksızın geçirilen sekiz yıllık sürenin hesabında değerlendirmesi mümkün değildir.

5. 657 sayılı Kanun’un 132 nci maddesinin ilk fıkrası uyarınca disiplin cezalarının verildiği tarihten itibaren hüküm ifade edeceği belirtildiğinden, disiplin cezası almaksızın geçirilen sekiz yıllık sürenin başlangıcı, disiplin cezasının verildiği tarihten itibaren geçerli olacaktır.

6. 657 sayılı Kanun’un 141 inci maddesi gereği görevden uzaklaştırılan veya görevinden uzak kalan memurların, mezkûr kanunun 143 üncü maddesi uyarınca disiplin cezası almaksızın görevlerine dönmeleri halinde, artık görevden uzak kalması hususunda haklı bir gerekçe kalmadığından, görevden uzak kaldığı bu sürelerin sekiz yılın hesabında dikkate alınması gerekmektedir.

7. 6111 sayılı Kanun’un yürürlük tarihi olan 25/02/2011 tarihinden önce son bir, iki, üç, dört, beş yıllık sicil notu ortalaması doksan ve yukarı olan personelin yedi, altı, beş, dört, üç yıllık sürelerinin bu kanunun yürürlük tarihinden itibaren başlatılması gerekmektedir.

8. 6111 sayılı Kanun’un yürürlük tarihi olan 25/02/2011 tarihinden önce sicil notu ortalaması doksan ve yukarı olmayanlar ile sicili bulunmayanların sekiz yıllık sürelerinin başlangıcı, bu kanunun yürürlük tarihi olacaktır.

9. Devlet memurunun askerlik ve aylıksız izin sebebiyle düzenlenemeyen sicillerinin atlanılarak mevcut sicilleri esas alınarak işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

10. 6111 sayılı Kanun’un ilgili maddelerinin yürürlüğe girdiği 25/02/2011 tarihinden sonra memurun disiplin cezası alması halinde söz konusu maddelere ilişkin hizmet süresi sıfırlanacağı için bu tarihten itibaren sekiz yıllık sürenin yeniden başlaması gerekmektedir.

İlave kademe ilerlemesi hangi tarihten geçerli olacak?

657 sayılı Kanun’un 64 üncü maddesinin 5 inci bendinde de belirtildiği üzere kademe ilerlemesi başkaca bir işleme gerek kalmaksızın personelin sekiz yılı tamamlaması durumunda, hak kazandığı tarihten itibaren geçerli olmak üzere uygulanacak ve tüm personelin yılbaşında toplu olarak herhangi bir kademe ilerlemesi almasının söz konusu olmayacak.

Yine, 6111 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında devlet memuru olarak istihdam edilen personele herhangi bir sicil notu uygulaması söz konusu olmadığından göreve başlamalarını müteakip sekizinci yılını doldurmaları ve herhangi bir disiplin cezası almamaları durumunda bir kademe ilerlemesi uygulanacaktır.

nAdaylık süresi sekiz yılın hesabında dikkate alınır mı?

657 sayılı Kanun’un 159 uncu maddesinde adaylık süresi sonunda asil memurluğa atananların adaylıkta geçirdikleri sürelerin, kademe ilerlemelerinde ve derece yükselmelerinde değerlendirileceği hüküm altına alındığından, sekiz yıllık sürenin hesabında adaylıkta geçen sürelerin de dahil edilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, 657 sayılı Kanun’un 64 üncü maddesinin 2 nci bendinde memurun kademe ilerlemesinin yapılabilmesi için bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması hüküm altına alındığından, sekiz yıllık hizmet süreleri hesaplanırken devlet memurlarının fiilen hizmette bulunmadığı aylıksız izin döneminde geçirdikleri süreler kadar sekiz yıllık süreye ilave yapılması gerekmektedir.

Yine, kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanun’a göre devlet memuru olarak istihdam edilmekteyken herhangi bir sebeple görevinden ayrılan personelin tekrar devlet memurluğuna dönmesi halinde, sekiz yılın hesaplanmasında daha önceki görev sürelerinin de dahil edilmesi gerekmektedir.

nDisiplin cezalarının silinmesi halinde süreç nasıl işleyecek?

Disiplin cezaları özlük dosyalarından silinen memurlara, 657 sayılı Kanun’un 64 üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında kademe ilerlemesi uygulanır mı?

Devlet memurlarının 657 sayılı Kanun’un 64 üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında bir kademe ilerlemesi uygulamasından yararlandırılması veya bu Kanunun 37 nci maddesi kapsamında kazanılmış hak aylıklarının kadro şartı aranmaksızın bir üst dereceye yükseltilebilmesi için son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almamış olmaları gerekmekte olup, memurun herhangi bir disiplin cezası alması halinde söz konusu maddelere ilişkin hizmet süresinin sıfırlanacağı için bu tarihten itibaren sürelerin yeniden başlayacağı dikkate alındığında, disiplin cezasının özlük dosyasından silinmiş olması bu sürelerin hesabını etkilemeyecektir.

Ahmet Ünlü

 

Kaynak : Yeni Şafak

Yazarımız SOGÜAD

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir